فریبا بلوچ؛ مادری برای همه ایران

رسانک/ گروگان گرفتن نزدیکان و‌ خانواده های انسان‌های آزاداندیش، یکی از غیرانسانی ترین روش هایی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش استفاده می کند.

بر مبنای همین حربه، رژیم جمهوری اسلامی ایران جهت فشار آوردن بر فریبا بلوچ، فعال حقوق‌ زنان، اقدام به بازداشت فراقانونی فرزند و برادر بی گناه وی کرده و شرط لازم برای آزادی آنان را سکوت فریبا بلوچ‌ و تعهد دادن وی برای عدم فعالیت دانسته است.

فریبا بلوچ، اما با قلبی به عظمت
دریای بلوچستان با اذعان به وجود مصائب و سختی های موجود در مسیر آزادی خواهی با تاکید بر ادامه این مسیر، گفت: “من پشت نمی کنم به اشک‌های مادر خدانور، من پشت نمی‌کنم به اشک‌های مادر محمد اقبال، من به نگاه معصوم “هستی نارویی”، پشت نمی کنم، من به شجاعت مادر کیان، به مظلومیت نیکا و به شجاعت نیکا و سارینا پشت نمی کنم.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*