دلیل ممنوع الحج کردن مولوی عبدالحمید چیست؟

✍️ دکتر عبدالستار دوشوکی

پس از دستگیری های نزدیکان مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و حتی رد مرز کردن علما و بسیاری از بلوچها, دستگیری و زندانی و شکنجه جوانان بلوچ, مرحله دیگری از تحت فشار گذاشتن شخص مولانا برای تمکین در مقابل حاکمیت جبار و اعمال محدودیت فراقانونی و فرا شرعی در راستای محدودیت های قبلی سفرهای استانی؛این یک پیام مشخص به شخص مولانا عبدالحمید است.

بر طبق اصل ١٢ قانون اساسی اهل سنت در انجام مراسم مذهبی که نماز و حج جزو مهمترین آنهاست آزاد است. اما در شهرهای بزرگ ایران و تهران به اهل سنت اجازه نماز نمی دهند و اکنون این پیام به اهل سنت داده می شود که علاوه بر ممنوعیت نماز حتی حج شما را می توانیم به دلخواه خودمان تعطیل کنیم.

بهترین شیوه مقاومت مدنی و شرعی و اسلامی و انسانی اسن است که پول حج مولوی و همراهان به مستمندان و بخصوص خانواده های فقیر قربانیان کشتارهای جمعه های خونین زاهدان و خاش که خون بهای قاتلان را نپذیرفتند، داده شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*