اجرای زنده توسط للو تژم در تظاهرات برمش (سازمان صدای زنان بلوچستان) جهت برای همدردی با مردم

من چون واب کپان ساهگا بهارانی
رچان آ  آرس منی مادر و گواهرانی 

ترا هون واب نیت ظلم و زور باجگیران
دل آ تی گون جنگنت بیم نرمزارانی

ای کوه کمبر اے دست اے سگار اے همپاسان
اے کوهان راز دلین راج اے سرمچارانی

اے کور و کهن په وشی ترارا دات نبان
ترا په جور بینت داهل اے کشارانی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*