هیس!!! بلوچی بر سر دار است!

گلوله ای داغ، طنابی سرد، سکوت مطلق خبری، سهم بلوچ از جغرافیای ایران.

زمین تاب اشک مادران‌، غم پدران و مردمان بلوچ را ندارد.
این اندوه را هیچ درمانی نیست، جز بازپس گیری خون شهیدان.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*