نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری از قلب دزاپ (زاهدان)

اینکه دو شعار «نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری» و «بگوییم براندازی مرکزگرایی نه فروپاشی کنترل‌شده» در کنار هم در جمعه‌های دزاپ (زاهدان) دیده می‌شوند گویای همه چیز است.

مبارزان بلوچ هم بدون لکنت و پرده‌پوشی روشن کرده‌اند چه چیزی نمی‌خواهند و هم روشن کرده‌اند چه چیزی می‌خواهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*