نسل انقلابی

رسانک/ کودکان بلوچ با شعار اعتراضی و آتش زدن عکس خامنه ای و خمینی انزجار خود را نسبت به جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*