هشتم  مارس روز جهانی زن گرامی باد

بزرگداشت “روز جهانی زن” هر سال در کشورهای مختلف طی مراسمی خاص برگزار می‌شود. هشتم مارس روزی نمادین برای زنانیست که حقوق برابر آنها با مردان در جامعه نقض شده است. هشتم  مارس روز زن نشان عزم راسخ زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان در همه امورزندگی است.

درجوامع دموکراتیک زنان به بسیاری از حقوق و خواسته‌های خود دست پیدا کرده اند. در بسیاری از کشورها هنوز هم  زنان به عنوان شهروندان درجه دو وسه محسوب می‌گردند.

با سقوط رژیم زن ستیز پادشاهی زنان با قوانین قرون وسطایی زن ستیز رژیم فاشیستی-مذهبی جمهوری اسلامی مواجه شدند. جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود به تبعیض زنان شکل قانونی داده  و آشکار نابرابری بين زن و مرد را تبلیغ و ترویج میکند.  حجاب اجباری ومجازات های غیر انسانی که ریشه در باورهای حاکمیت دارند حقوق زنان را نقض می‌کند.

در جمهوری اسلامی زنان طبق قانون اساسی نمی‌توانند به مقام‌های بالای سیاسی و حقوقى نائل شوند. در بسیاری از موارد حقوقى، حقوق زنان نصف حقوق مردان به حساب می‌آید.
بخش انکارناپذیری از مبارزات دموکراسی خواهانه‌ی کنونی در ایران بر دوش زنان مبارزی است که برای رسیدن به دموکراسی و حقوق انسانی  مبارزه می‌کنند که با شعار زن-زندگی-آزادی  به جنبشی انقلابی برای رسیدن به نظامی غیر متمرکز با حاکمیت ملتها در جغرافیای هر اتنیک تبدیل شده است.

به دلیل عقب نگاه داشته شدن هدفمند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی بلوچستان و نگاه امنیتی، رژیم ایران، از کار سازمان‌ها، مراکز و نھادھاى مدافع حقوق زنان بلوچ ممانعت میکند. زنان بلوچ علاوه بر ستم جنسیتی از ستم ملی نیز رنج می‌برند. بدليل نبود امکانات آموزشی درصد بالایی از زنان بلوچ از آموزش محروم شده‌اند.

با وجود همه‌ی این اجحافات زنان بلوچ به خوبی نشان داده‌اند که نه تنها شایستگی برابری با مردان را دارند بلکه در مواردی از توانایی‌های بیشتری برخوردارند.

حزب مردم بلوچستان که براى رفع ھر گونه تبعيض نژادى، ملى، زبانى، فرھنگى و جنسیتى مبارزه می‌کند، در برنامه و اساسنامه‌ی خود درباره‌ی “برابری کامل حقوق زن و مرد در همه‌ی زمینه‌ها و حمایت از تشکیلات زنان و مبارزه با تبعیضات جنسیتی” با صراحت تاکید نموده است. حزب مردم بلوچستان بر این باور است که زنان نیمی از جمیعت ھر ملتى را تشکیل می‌دهند و باید از حقوق برابر با مردان در تمام عرصه‌ها برخوردار باشند.

رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچ يا ھر ملت ديگرى بدون مبارزه‌ی دوشادوش زنان و مردان و تأمين حقوق برابر انسانی آن‌ها در جامعه‌اى دموکراتيک وسکولارامکانپذیر نیست.
حزب مردم بلوچستان فرا رسيدن سالروز جھانى و تاريخى “زن” را به شيرزنان و شيرمردان مبارزى که براى حقوق برابر انسانى زنان با مردان مبارزه می‌کنند شادباش گفته و به جان باختگان مبارزه برابرى طلبانه  زن-زندگی-آزادی درود می‌فرستد.

حزب مردم بلوچستان/ مارس 2023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*