عقب راندن نیروهای نظامی توسط مردم از مقابل مسجد مکی

رسانک/ با مقاومت مردم و انتظامات مسجد مکی زاهدان تلاش نیروی نظامی و امنیتی جهت ورود به مسجد مکی ناکام ماند.

این ویدئو ناکامی آنها و اتحاد مردم را نشان می دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*