بلۆچی دۆد و ربێدگے پجّار

رسانک/ جهانئے تها هچّ راجے بے دۆد و ربێدگ نه‌اِنت بله بلۆچ راج هم  وتی چاگردئے تها یک ڈئولدار اێن دۆێئے واهند اِنت ، اگن کسے به لۆٹیت بلۆچی دۆد و ربێدگے پجارا بزانت گڑا آییئے لهتێن رهبّند و داب  هست اَنت.

بلۆچے دۆد:
آییئے شهدێن زبان‌اِنت، پُچّ و پۆشاک‌اِنت، وَرد و وراک‌اِنت، ساز و زێمل‌اِنت، سورئے جژّن‌اَنت، سهت و زێوراِنت، نازێنک و زهیرۆک‌اِنت کِسّه و چۆگان‌انت، مال و مالداری‌انت، پُرس و پاتیاه‌انت، ڈهل و سرنا‌اِنت، ناچ و سُبهت‌انت، لئیب گُوازی‌انت، کُڈ و گِدام‌اِنت،بادگیر و کلات‌انت، کِشت و کِشارانت، اِزم و هُنر‌اِنت، سنج و سِلاه‌انت، شئۆر و سّلاه‌انت، بۆرتاچی و جالوان‌انت، دیوان و مڑاگاه‌انت، گپ و رَپّ‌انت……

بلۆچے ربێدگ:
براتی و براهُندَگی‌اِنت، هشر و مدّت‌اِنت، وپاداری و اَمانت داری‌انت، لَجّ و کُنّت‌انت، شرّپ و اِزّت‌انت، وشّی و سَکّی‌انت، کستری و مَستری‌انت، مِهر و دۆستی‌انت، راجی و راجکّماشی‌انت.
مِهمانجلّی و مئیارجلّی‌انت، هَیا و گئیرت‌انت، اوست و اۆپارانت، سُهل و تْران‌انت، همراهی و همساهگی‌انت، سَهتی و سُۆری‌انت، تاوان و بجّارانت، کئول و کَراراِنت، هۆری و دێمرَوی‌انت، راج دۆستی و ڈێه دۆستی‌انت، مُچی و همگرَنچی‌انت.

Www.rasanknews.com

زندگ بات اَنت بلۆچ و بلۆچستان و نمیران بات‌اَنت بلۆچ راجئے دۆد و ربێدگ- هنچش بات.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*