فریاد آزادی در خیابان‌های دزاپ (زاهدان)

رسانک/ ویدئویی از حضور مردم مبارز بلوچ در خیابان‌های دزاپ (زاهدان) با شعار یکپارچه آزادی آزادی و حمل شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر”.

جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱
مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*