بلۆچی مئے وتی شهدێن زبان اِنت

رسانْک، ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچا بلۆچ راجا مرادباتَ گوَشیت.
امێت اِنت یک رۆچے مُلک و ڈێه و ماتێن وتن بلۆچ راجئے دستا ببیت و گۆن هما زانتا که مارا ماتی زبانئے ارزشتے بارئوا هست، وتی هند و دمگانی تها وتی شهد و شَکّلێن ماتی زبا بنبیسێن، بوانێن و هبر بکنێن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*