چرا هیئت نمایندگی خامنه ای در بلوچستان شکست خورد؟!

علی خامنه ای هیئت سه نفره ای را ظاهرا برای دلجویی, آشتی کنان و رساندن سلام خود به بلوچستان فرستاد؛ اما اکنون معلوم شده است هدف اصلی این هیئت رساندن سلام نیست بلکه رساندن پیام است. پیام تهدید و ارعاب.

نفر اول هیئت محمد جواد حاج ‌علی ‌اکبری بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور می خواست به مولوی عبدالحمید و بقیه امامان جمعه اهل سنت دیکته کند که در نماز جمعه آتی چه بگویند که مورد قبول واقع نشد.
نفر دوم محمد حسن مهدوی مهر دبیر شورای ‌عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب بود که همیشه وحدت یک سویه و تحمیلی را به اهل سنت قالب می کرده و دشمنی طولانی با اهل سنت دارد.
نفر سوم هیئت کاظم لطفیان دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت است که با اصل آزادی مذاهب تصریح شده در قانون اساسی کاملا در تضاد است و اهل سنت بارها این شورا را رد کرده اند.

در نتیجه روساء و دبیران سه نهاد ضد اهل سنت نمی توانند سفرای آشتی و دلجویی باشند بلکه اینها عمدا دست چین شده اند تا به بلوچستان بیایند و با تحکم اتمام حجت بکنند.

دکتر عبدالستار دوشوکی در مصاحبه با بی بی سی فارسی توضیح می دهد که چگونه این هیئت متناقض و ناهمساز با اهل سنت از اول محکوم به شکست بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*