خبر

تداوم اعتراضات در زاهدان

رسانک/ جوانان مبارز بلوچ در دزاپ همچنان مشغول اعتراض به جمهوری اسلامی هستند. این انقلاب تا حصول پیروزی و آزادی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.