کارکردِ اجتماعی نخبگان

عملکردِ نخبگان و دانش آموختگان یا طبقه بروکرات جامعه همیشه در مواجهه با عامه مردم و ایفای نقش هدایت گرانه شان مورد انتقاد بوده است. 

اینکه یک نخبه فکری و علمی در ارتباط با جامعه ای که در آن زیست می کند کمترین تاثیر گذاری اجتماعی را دارد. 

در کلیپی که مشاهده می کنید ؛ جناب دکتر عظیم شه بخش، از نخبگان فکری و علمی بلوچستان در مراسم پرسه مرحوم دکتر ملک در خصوص نقش و جایگاه نسل پیشرو و دانش آموخته سخن می گوید و در کنار آن به معرفی نیروی انسانی و الگوهای عملی همفکرانش می پردازد. 

مکانی که ایشان به ایراد سخن پرداخته گویا یک مسجد است. 

در بلوچستان غالبا طیف مذهبی و روحانیون میدان دار خطابه و وعظ در چنین مراسماتی هستند؛ اما اخیرا شاهد حضور و میدان داری نخبگان فکری یا بقول معروف روشنفکران در چنین مراسماتی هستیم. حضوری که می تواند فرصت خوبی برای بیان دغدغه ها و معرفی الگوهای عملی باشد.

گرچه نمی توان موضوع طرح شده یعنی نقش و تاثیر نخبگان بر عامه مردم را در سطح یک سخنرانی و خطابه آنهم در مراسم پرسه تقلیل داد.

قبول دارم که اعلاترین سطح کارکرد اجتماعی این قشر می تواند در نهادسازی مدنی و هدایت فکری، سیاسی و اجتماعی نمود پیدا کند؛ منتهی باید پذیرفت که فرصت سخن گفتن و برقراری ارتباط به این شکل، یکی از ابزارهای مغفول مانده از طرف جامعه علمی و فکری بلوچستان بوده و هنوز در نحوه برقراری ارتباط با بخش عام جامعه و سخن گفتن به زبان آنها یکی از چالش های دست و پا گیر این گروه بوده است.

اما در نقطه مقابل طیف مذهبی و روحانیت را داریم که از ظرفیت های خود برای نهادسازی و ارتباط گیری بهره برده است. حضوری پررنگ و گاها در تنش و اصطکاک با گروه مورد بحث. 

حقیقت آنست که جمعی می تواند بیشترین کارکرد اجتماعی و فکری را داشته باشد که بتواند ارتباط مستمر و نهادسازی درست را در جامعه داشته باشد. 

با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و ظهور ابزارهای جدید ارتباط گیری نخبگان می توانند حضوری چشمگیر و تاثیرگذارتر داشته باشند.

نسل جدید زبان و فهم مشترکی با طبقه تحصیلکرده و روشنفکر دارد. این ظرفیت را باید قدر دانست و از آن بهره برد.

(متن از یونس زین الدینی)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*