چرا نباید ساکت بمانیم؟

رسانک/ ملت بلوچ ،ملتی تحت ستم در جغرافیای ایران و پاکستان است که روزانه شاهد از دست دادن بهترین فرزندان خود، بواسطه عقده های نیروهای غیربومی است.

در قسمت شرقی “جان بی بی” ها و “هانی” ها را از ما می گیرند و در قسمت غربی به این شهر و آن شهر یورش برده و با گلوله جان می گیرند.

سکوت ما مردم در مقابل این جنایات رژیم های جمهوری اسلامی، تاریخ درخشان بلوچ و بلوچستان را لکه دار خواهد کرد.

نگذاریم این لکه ها به نام نسل ما ثبت شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*