خبر

چرا امروز بعنوان سیاه ترین و تلخ ترین روز تاریخ بلوچستان در تاریخ ثبت خواهد شد؟

امروز روز معارفه یک پاسدار اختلاسگر نجومی معروف بنام “حسین مدرس خیابانی” توسط یک پاسدار دیگر (وزیر کشور) در زاهدان (دزاپ) بود. این یعنی آغاز مدیریت تقسیم بلوچستان به چند …..ادامه خبر