حکایت دشمنان زیرک و فراوان و دوستان اندک بلوچستان

خبر: “مجلس شورای اسلامی طرح تقسیم بلوچستان را به پیش می برد.”

تحلیل: شوربختانه بلوچستان دشمنان زیرک و فراوان دارد و دوستان اندک؛ و اندکی هم نادان و ساده لوح.

در بلوچستان مغربی و مشرقی طرح تقسیم بلوچستان مطرح شده است و با کمک دوستان نادان اجرایی خواهد شد. در افغانستان اما طرح تغییر بافت جمعیتی نیمروز (بلوچستان شمالی) بسیار پیشرفت کرده است و شهرهای جدید در امتداد زرنج و نزدیک مرز, با گسیل جمعیت پتان (پشتون) و دیگر اقوام سالهاست ادامه دارد تا بلوچها را به اقلیتی کوچک و زائده برآویخته یا آویزه ای به پتان و طالبان از نظر مذهبی همگون؛ و از نظر ملی و جغرافیایی الحاق یا اسیمله کنند (مثل طرح سواحل مکران و گوادر).

ادعای تسریع توسعه بلوچستان کاملا کذب, ساده سازی و فریبکارانه است. زیرا بودجه بر اساس جمعیت است و بودجه استانها مساوی نیست. چهار برابر کردن بروکراسی اداری (بودجه جاری) یعنی تقلیل بودجه عمرانی.

اجازه ندهیم مشتی بسیجی رانتخوار از ره دغلکاری و منافع شخصی,صنفی یا قشری و طایفه ای با حکومت ها در جهت نابودی بلوچستان همکاری و تقسیم بلوچستان را با شگردهای عوامفریبانه توجیه کنند.

باید همواره هوشیار و آگاه بود.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*