قطع اینترنت/ پاک کردن صورت مسئله توسط جمهوری اسلامی

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آن علی خامنه ای با قطع ارتباط معترضان ایران و بلوچستان همواره در صدد پاک کردن مسئله بوده است.

اکنون با وصل شدن اینترنت هرچند با سرعت بسیار پایین زوایا و ابعاد جنایات رژیم در نقاط مختلف استان بلوچستان و سیستان در حال روشن شدن است.

قطع اینترنت نشان می دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در نکته ضعف قرار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*