شاهین نجفی با مردم بلوچستان

رسانک/ شاهین نجفی ، هنرمند نامی در روزهای اخیر همراه و همدرد مردم بلوچستان در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مردم بلوچستان نیز شما ایرانیان را به خیابان ها فرا می خوانند.

بهترین زمان برای مقابله با دیکتاتوری مذهبی، اکنون است. 

منتشر کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*