بلوچ معرفت دارد معرفت

رسانک/ … و اینست حکایت مردمان شجاع و بامعرفت بلوچ.

 همان لقمهٔ نانی که به قیمت جان بدست می‌آوردند را نیز با هم‌وطنان خود تقسیم می‌کنند.

هم وطن بپاخیز که بلوچ ها اکنون به تو نیاز دارند.

بلوچ می خواهد امروز ساعت شش عصر در میادین بزرگ و اصلی شهرتان، شما را ببیند.

لطفاً تا جایی که می توانید منتشر کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*