اضطراب نیروهای رژیم از رویارویی با مردم بلوچ

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران نیروهای سرکوبگر خود را به بلوچستان سرازیر کرده تا جلوی اعتراضات بلوچستان را بگیرند غافل اینکه این نیروها با ترس و لرز بخوبی تاریخ ملت بلوچ را میدانند و مضطرب هستند.

عکس از نیروهای رژیم در بُنپور (بمپور)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*