گرگ در لباس میش

رسانک/ محمود صادقی نماینده سابق تهران باز هم لباس گرگ پوشید و ابراز حضور کرد. 

مردم ایران و بلوچستان نه اصولگرا می خواهند نه اصلاح طلب 

تنها راه رهایی و آزادی، “نه” گفتن به رژيم خونخوار جمهوری اسلامی است.

نمی گذاریم خون های ندا آقا سلطان و حسین محمدزهی پایمال شود. 

این “نه” گفتن را مردم بلوچ آغاز کرده اند و به حمایت عملی در خیابان های دیگر شهرها نیاز دارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*