کاروان های سرکوب به سمت بلوچستان

رسانک/ رژيم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم بلوچستان صدها خودروی زرهی را از استان های مختلف جهت سرکوب معترضان به سمت بلوچستان روانه کرده است.

توجهات رژیم به بلوچستان معطوف است. خیزش شما مردم در سایر شهرها می تواند، آنها را غافلگیر کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*