نگذاریم خورشید در زادگاهش غروب کند

رسانک/ سراوان زادگاه خورشید ایران زمین در خون غلطید و بسیاری از جوانانش به کام مرگ فرستاده شدند. 

همسنگران بلوچ این شهر تاریخی برای دادخواهی به پا خاستند و خورشید آزادی در ایران دوباره شروع به طلوع کردن نمود. 

قیام ملت آغاز شد و کودکان سرزمین بلوچستان در این قیام در صف مقدم قربانی ها قرار گرفتند و همه اینها اتفاق افتاد تا ندای آزادی دوباره در سرزمین کهن به صدا در آید ولی طوفان سیاه دوباره سر رسید. مهد خورشید را تاریکی و مرگ در برگرفت.

 در این بزنگاه دیگر جاهای ایران را سکوتی فراتر از مرگ برگرفته بود، هیچ باد امیدی نمی وزید، گویی خالی از سکنه شده بود یا اینکه همه بیگانه از خورشید گشته بودند. 

ایران سرای خاموشی شده و در این سرا ، خورشید آزادی قبل از طلوع در حال غروب است مگر آنکه از همه جای ایران نسیم آزادی خواهی شروع به وزیدن کند و ابرهای سیاه را از خانه خورشید بِدَر کند و ایران را دوباره همنفس خورشید کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*