سوختبران در صف اول یاری رسانی

رسانک/ ویدیویی از دی ماه سال ۹۸ که کاروان انسان دوستانه سوختبران بلوچ را نشان میدهد. آنها به یاری سیل زدگان در دشتیاری، میناب، زرآباد و سایر مناطق بلوچستان شتافتند.

زمانی که در کوردستان زلزله آمد این سوختبران بودند که قطاروار برای رساندن کمک به سوی زلزله زدگان شتافتند.

سوختبران از مظلومین ترین اقشار در بلوچستان هستند، کسانی که از روی ناچاری و به دلیل فقر مضاعف و نبود شغل، نان حلال را با وجود خطر آتش و رگبار گلوله به دزدی و گدایی ترجیح داده اند.

این افراد لیاقت حمایت در خیابان ها را دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*