اتحاد راز پیروزی است که مردم ایران باید به این سمت حرکت کنند.

#ارسالی

رسانک/ اتحاد راز پیروزی است که مردم ایران باید به این سمت حرکت کنند.

اکنون که مردم بلوچستان مقاومت جانانه ای داشته اند ما در شهرهای دیگر بپاخیزیم.

گذر از جمهوری اسلامی در اتحاد می گذرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*