مردم بی دفاع بلوچ

رسانک/ مردم بی دفاع بلوچ که در هفته های اخیر شاهد اعدام های براداران خود بودند اکنون بصورت جمعی، توسط رژیم جمهوری اسلامی در حال به خاک وخون کشیده شدن هستند.

نگذارید تاریخ بنویسد: “جمهوری اسلامی، مردم بی دفاع بلوچستان را در میان سکوت دیگر شهرها و استان ها تار و مار کرد و به حکومت خود ادامه داد.”

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک

#نه_به_جمهوری_اسلامی #اعتراضات_سراوان #اعتصابات_سراسری #سوختبر_نکشید #اتحاد #در_خانه_نمانیم

برای آگاهی از خبرها و اتفاقات مهم بلوچستان از طریق لینک های زیر با رسانک همراه شوید:

آدرس اینستاگرام:

‏https://instagram.com/rasanknews

آدرس تلگرام:

‏https://t.me/rasanknews

آدرس فیسبوک:

‏https://www.facebook.com/Rasanknews

آدرس توییتر:

‏https://twitter.com/rasanknews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*