لُرهای غیور به خیابان ها آمدند

رسانک/ تا وقتی که “ما” نشویم تک تک کشته می شویم.

بلوچستان نیاز به حمایت عملی دارد. نگذارید در سکوت خبری و اطلاعاتی، اعتراضات مردمی در بلوچستان سرکوب شود.

مردم بلوچ خواستار تجمع در خیابان های شهرهای دیگر هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*