فراخوان جوانان بلوچ به مردم ایران

رسانک/ ما منتظر حضور شما در خیابان ها و ملحق شدن به اعتراضات و گسترش قیام هستیم.

ویدئوهای حمایتی از سراسر ایران بدست ما رسیده است. 

بلوچستان اکنون نیاز به حمایت عملی و ورود شما به خیابان ها دارد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*