سنگ در مقابل گلوله

رسانک/ تصویری از شهید حسن محمدزهی که در اعتراضات روز گذشته ۶ اسفند ماه ۹۹، در بخش کورین سرجنگل توسط ددمنشان رژیم جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

حسن محمدزهی اولین شهید راه آزادی لقب گرفت و جاودانه شد.

جوانان بلوچ در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم و گلوله های آتشین با سنگ از خود دفاع می کنند.

مردم ایران اگر بپانخیزید، رژیم در میان قطعی اینترنت و عدم دسترسی اطلاعات، مردم بلوچستان را بیشتر به خاک و خون می کشاند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*