درخواست فوری مردم بلوچستان جهت حمايت عملی در خیابان های ایران

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی اینترنت بلوچستان را قطع کرده و در حال انجام دادن جنایت است.

چشم امید مردم بلوچستان به ایرانیان آزادی خواه در سراسر شهرها میباشد.

از این اعتراضات حمایت کنید.

به خیابان ها بیایید تا رژیم درمانده شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*