خیابان منتظر آزادی خواهان

رسانک/ مردم بلوچستان با وجود تمام فشارهای رژیم جمهوری اسلامی همچنان در حال مبارزه هستند.

بلوچ ها از طرف رژیم به عنوان شهروند درجه چندم و غیرخودی مطرح هستند.

آیا برای تو آزادی خواه هم همینطور است؟ اگر نیست پس بدان اکنون زمان در خانه ماندن نیست.

خیابان ها را پر از شعار “نه به جمهوری اسلامی” کنید.

بپاخیزید بپاخیزید ای مردم ایران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*