ادامه اعتراضات در مرکز بلوچستان

رسانک/ با وجود قطعی کامل اینترنت در بلوچستان ، جوانان شجاع در مرکز، شهر دُزاپ (زاهدان) همچنان در حال اعتراض هستند.

قطعی اینترنت هیچ تأثیری در اعتراضات مردمی در بلوچستان نداشته است.

حمایت مردم در سایر شهرها برای تداوم اعتراضات ضروری است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*