هجوم جوانان خشمگین بلوچ به داخل پایگاه سپاه

رسانک/ مردم بلوچ در سرجنگل کورین در دزاپ (زاهدان) در اعتراض به کشتار سوختبران به پایگاه بسیج هجوم بردند و پس از تسخیر آن خودروی پایگاه مذکور را به آتش کشیدند.

این غیور مردان به حمایت نیاز دارند، اتحاد می تواند راه پیروزی را هموار کند.

روستائیان و مردم اطراف کورین با بستن جاده و راه ها می توانند مانع ورود نیروهای کمکی شوند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*