هجوم جوانان بلوچ به پایگاه سپاه در سرجنگل کورین در زاهدان

رسانک/ مردم سرجنگل در اعتراض به کشته شدن سوختبران در اقدامی به نشانه اعتراض و در کنار به آتش کشیدن خودروی سپاه در اقدامی پرچم نصب شده روی دایوار پایگاه سپاه را نیز پایین آوردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*