مسدود کردن مسیر سرجنگل دزاپ (زاهدان)

رسانک/ این اتحاد بوی پیروزی می دهد.

مردم مناطق دیگر نیز از خانه هایشان بیرون آمده و دست به اعتراض زدند.

محور کورین سرجنگل به دزاپ بسته شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*