در محکومیت کشتار سراوان

بە رگبار بستن دستەجمعی سوختبران در شهر مرزی سراوان بلوچستان توسط سپاە پاسداران، برگ دیگری بر جنایات هولناک این سازمان فاسد مافیائی در این منطقە افزود.  

سپاە قدس کە درواقع اختیار همە چیز بلوچستان را قبضە کردە و وسیعترین شبکە قاچاق منطقە را در اختیار دارد، اخیرا طرحی بنام رزاق برای بە انحصار درآوردن کامل مبادلە سوخت پیادە کردە و قصد دارند کە سوختبرهای زحمتکش را حتی از همین درآمد ناچیز نیز محروم کنند. 

مسئول این طرح در کلیپی کە پخش شدە علنا هرکسی را کە در شبکە «برادران قاچاقچی» نباشد بە «حذف» تهدید میکند. 

اتفاقی کە دیروز  در سراوان افتاد دقیقا همین قتل مافیائی سوختبرهای بی پناهی بود کە برای تامین نان سفرە بچەهایشان بە این شغل پرخطر تن درمیدهند.

 تجمع مردم معترض و اشغال فرمانداری، واکنشی طبیعی و مشروع بە این کشتار فجیع بود. ضمن تسلیت بە خانوادەهای قربانیان، همدردی و همبستگی عمیقی خودمان با مردم بلوچستان  را ابراز میکنم.

عبداللە مھتدی

دبیر کل کوملە

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*