اعتصابات در چهبار (چابهار)

رسانک / مردم در شهر چهبار به اعتصابات و اعتراضات سایر شهرهای بلوچستان پیوستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*