اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد جنایت رژیم در منطقە مرزی سراوان بلوچستان

طبق اخبار رسیدە متاسفانە مزدوران مرزبانی سپاه پاسداران روز دوشنبە چهارم اسفند ماه ١٣٩٩ در نقطە مرزی بمپشت سراوان بە سوی سوختبران بی‌پناه بلوچ تیراندازی مستقیم کردە است و در پی آن دستکم چهاردە نفر کشتە و زخمی شدەاند.

این اولین بار نیست کە مزدوران جمهوری اسلامی دست بە چنین جنایتهای میزنند و روزانە ما شاهد جنایتهای پی در پی رژیم در کردستان و کشتار کولبران و بقیە مناطق ملیتی بودە و بە رویە روزانە کاری رژیم مبدل گشتە است.

وضعیت اسفناک مناطق ملیتی و نبود امکان کار و محرومیتهای گستردە روا داشتە شدە بر ملیتهای تحت ستم ایران باعث شدە کە مردم بی امید هیچ راه دیگری جز امرار معاش و تلاش برای پیدا کردن نان شب، بە کارهای مرزی روی آوردە و جان خود را برای درآمد اندک و ناچیز بە خطر بیاندازند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری و عرض تسلیت بە خانوادە بازماندگان این جنایت آرزوی بهبودی برای مجروحین، بر این باور است کە عامل اصلی همە ویرانیهای ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران است و نابودی این رژیم تنها راه پیش روی همە مردمان ایران است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

چهارم اسفند ١٣٩٩ هجری شمسی

٢٣ فوریە ٢٠٢١ میلادی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*