اختلال در اینترنت بلوچستان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹، مردم در شهرها و نقاط مختلف بلوچستان شاهد اختلال در اینترنت هستند.

در شستون (سراوان) اختلال اینترنت بیشتر از سایر مناطق احساس می شود.

رژیم جمهوری اسلامی از کشیده شدن اعتراضات مردمی بلوچستان به سایر نقاط ایران به شدت واهمه دارد.

سکوت برابر است با تداوم جنایات حکومتی.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*