اختلال اینترنت در شهرستان واش (خاش)

رسانک/ مناطقی مانند قلعه بید، سرجنگل و حومه اختلال دارد.

در بعضی نقاط اینترنت قطع شده است.

گزارش های رسیده حاکی از تیراندازی به سمت مردم در مناطق مختلف شهرستان واش است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*