اختلال اینترنت در سواحل بلوچستان

رسانک/ اینترنت در مناطق ساحلی بلوچستان، “زرآباد” و کُنرَک (کنارک) و… به شدت ضعیف است.

در اعتراضات شرکت و تلفن همراه را خاموش کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*