مسدود کردن مسیر ترانزیتی چهبار به راسک توسط مردم

به گزارش رسانک، با فرا رسیدن تاریکی شب شکل اعتراضات در بلوچستان تغییر یافته و در گستره بزرگتری در حال شکل گیری میباشد. 

 در اعتراضات مردم جکیگور، مسیر چهبار به راسک با آتش زدن لاستیک مسدود شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*