خیزش شستون برای دادخواهی از خون سوختبران بلوچ

رسانک/ جوانان بلوچ در شهر شستون پادگان سپاە را محاصرە کردەاند. ھم اکنون ماموران علی خامنەای با شلیک گاز اشک آور و شلیک ھوایی می کوشند مردم را متفرق کنند. 

مردم بلوچ خواستار مجازات قاتلان ده ها جوان سوختبر ھستند. سپاە از پاسخگویی سرباز زدە و می کوشند مردم را ناچار بە عقب نشینی کنند. 

توصیه‌های هوشیاری:

١- بدون ماسک و یا پوشاندن صورت وارد میدان نشوید.

 ٢- تلفن همراه خود را بر روی مد پرواز بگذارید. 

٣- از تمامی حوادث فیلمبرداری کنید.

۴- احتمالا از ترفند های مختلف و برخی افراد برای پایان دادن به اعتراض استفاده کنند، اجازه ندهید خون جوانان کاسبکار و بی گناه پایمال شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*