با اعتراض در شهرهای خود مانع گسیل نیروهای نظامی به شستون شویم

رسانک/ هجوم نیروهای سرکوبگر به سمت شستون از شهرهای مختلف بلوچستان را می توان با اعتراض در شهرهای خود گرفت. 

این جنبش و اتحاد در شهرهای بلوچستان می تواند آغارگر حرکتی جهت بدست آوردن حقوق ستانده شده از رژیم جمهوری اسلامی ایران باشد. 

سکوت مساوی با سرکوب، خفقان، بازداشت و زندان است. 

بنابراین در این شرایط خاص و حساس نیاز است که مردم قهرمان بلوچ در دیگر شهرها در کنار مردم داغدیده شستون باشند و با حرکت اعتراضی خود در شهرهای خود مانع جمع شدن نیروهای سرکوبگر در شهر شستون و سرکوب و کشتار بیشتر مردم شهر شوند .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*