اختلال اینترنت در بلوچستان

رسانک/ گزارش های مردمی از دزاپ، شستون، سرباز و راسک و نقاطی از پهره حاکی از اختلال شدید اینترنت دارند.

با گسترش دامنه اعتراضات مردمی در بلوچستان نسبت به کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در شهرستان شستون، نگرانی رژیم افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*