منشور پيشنهادى حزب مردم بلوچستان براى اتحاد نيروهاى ملى-دمكراتيك بلوچستان

حاکمیت ملی و آزادیھاى دموکراتيک حق طبیعی مردم بلوچستان است و مشروعیت سیاسی هر حاکمیتی ، همواره از اعمال اراده مردم سرچشمه میگیرد۰

حاکمیت ملى با زور سرنيزه از مردم بلوچستان سلب شده و رژيم ھاى مستبد و تمرکزگراى ايران با کار بست سياست ھاى تماميت خواھانه، مردم بلوچ را از آزاديھا و حقوق دموکراتيکشان محروم ساخته اند۰

مقاومت و فداکاريھاى فرزندان آزادمنش بلوچستان را که در ميدان ھاى مختلف و به روش های گوناگون براى پاسداری از هویت ملی و بازپس گرفتن حاكميت ملى خويش در مقابل متجاوزان تاکنون متحمل شده و در آينده خواھند شد را با درود بر ھمگى آنان ارج مى نھيم۰

پيروزى مبارزات رھایی بخش علاوه بر فداكارى و از جان گذشتگى مبارزان، به کار ادامه دار متحدانه و متمرکز از کانال کار سازمان يافته و تشكيلاتى که داراى خط و مشى و اھداف سياسى روشن باشد امکان پذير است۰ نبود تشكلهاى سازمان يافته و مدرن فراگير براى رهبرى مبارزات متحد و يکپارچه از مهمترین و اساسی ترین موانع دستيابى مردم بلوچستان به “حاکميت ملی” و حقوق دموکراتيک آنان بوده است.

به منظور پاسخگويی به اين نياز تاريخى يعنى سازماندھى مبارزات ملت بلوچ درراستاى دستيابى حاکميت ملى و تشكيل دولت ملى-دمكراتيك بلوچستان٬ حزب مردم بلوچستان، تشکلات و فعالين سياسى بلوچستان را به اتحاد٬ یکپارچگی و وحدت تشكيلاتى در چهارچوب یک نهاد ملی- دمکراتیک (حزب/جبهه/شورا) دعوت و اصول پایه ای زیر را بعنوان اصول مشترک برای همکاری، ائتلاف و یا انضمام کامل پیشنهاد می نمايد:

1) پذيرش “حق حاکمیت ملی مردم بلوچستان” به عنوان یک حق طبیعی و انکار ناپذیر ملت بلوچ بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت در منشور جهانی حقوق بشر و ديگر میثا ق ها ی بین المللی

2) اعتقاد در برقراری روابط سياسى دو ستانه و تقويت پيوندھاى همزیستی مسالمت آمیز بین ملتها

3) جدائی كامل دستگاه دولت از دستگاه دین و تضمين آزادی و برابرى ادیان و مذاهب

4) تأمين و تضمين برابرى حقوقى همه شهروندان ساکن بلوچستان با ايجاد فرصتھاى برابر و رفع ھر گونه تبعيض بر مبناى جنسيت٬ نژاد٬ مليت و مذهب

5) تأمین و تضمين آزادی بیان٬ عقیده٬ ايجاد تشکل های سیاسی٬ صنفى٬ فرھنگى و ھنرى

6) با رعايت منشور حقوق بشر و موازين بين المللى، بکار گرفتن ھمه شیوه های مقاومت و مبارزه عادلانه متناسب با شرايط اجتماعى بلوچستان و ماھيت حکومتگران مرکزى

موارد پیشنهادی بالا فقط حداقل هایی برای رسیدن به کار مشترک و یا ادغام در يک حزب و يا جبهه/شورا در راستاى به دست آوردن حاکميت ملى و آزادیھاى دموکراتيک مردم بلوچستان بر سرزمين تاريخى خويش مى باشد. حزب مردم بلوچستان از سازمانھا٬ تشکلات و فعالين ملى بلوچستان تقاضا مى نمايد تا با مواد منشور پيشنهادى برخورد سازنده و مسئولانه نموده و در جهت اتحاد و يكپارچگى مبارزات مردم بلوچستان کوشا باشند. شوراى مركزى حزب مردم بلوچستان از كليه پيشنهادات و انتقادات به منشور پیشنهادی استقبال نموده و در چاپ و انتشار علنى آنها خواهد كوشيد.

کنگره حزب مردم بلوچستان

اکتبر سال 2015 برابر با آبان ماه 1394

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*