برداشت زعفران در شهرستان واش

رسانک/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان واش گفت: بیش از ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد که با مشارکت فنی و اعتباری اداره بهبود تولیدات گیاهی و کشاورزان در مناطق مختلف شهرستان کشت شده است‌.

شیرزاد کمالی پیش بینی کرد: تاپایان دوره برداشت بیش از۳۵ کیلوگرم محصول زعفران خشک از این مزارع روانه بازار مصرف شود.

بلوچستان منطقه ای با هزاران فرصت شغلی و پتانسیل خودکفایی در زمینه های مختلف میباشد که مدیریت سوء و ناکارآمدی مسئولان گماشته شده باعث شده تا این فرصت ها از بین بروند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*