اقدام قابل ستایش شهرداری چهبار در آزاد سازی ساحل!

✍️کریم باشنده

در کلیپی رئیس دانشگاه دریانوردی با مظلومیت از اینکه ساحل از اختیار انحصاری اش خارج شده و قرار است جز جذابیت های شهری چابهار بدل شود بسیار ناخرسند است و به هر دلیلی متوسل می شود تا تملک انحصاری آن به دانشگاه را توجیه نماید و جالب تر از همه نوع دلایلی است که وی عنوان می کند . از توجیهات زیست محیطی و یا احیانا آموزشی اگر بگذریم که خود دکتر هم چندان به آن دلایل مطمئن نیست تمسک وی به دلایلی دینی و مذهبی تا با برانگیختن احساساتی از این دست بتواند همدلی و همراهی برای خود دست و پا کند . اما واقعیت قضیه این است که چرا باید مسجد برای این گونه انحصار پروری ها دست آویز قرار گیرد و یا آن را در مقابل تفریحات و شادی مردم قرار می دهد ؟

بی تردید نوعی از عوامفریبی است که متاسفانه ارباب اختیار وقتی عرصه را تنگ می بینند به آن متوسل می شوند ولی حداقل از یک استاد دانشگاه بعید می نماید اما اگر منافع انحصارات و تعلقات ویژه باشد حتی یک استاد دانشگاه هم به چنین عوامفریبی دست می زند . زیرا می داند راهی برای تصاحب اماکن عمومی و مکان های تفریحی و گردشگری شهرها همان برانگیختن حساسیت های دینی و اعتقادی مردم ویا مسئولین است . این نهایت سوی استفاده از اعتقادات دینی است آن هم توسط استاد و رئیس دانشگاه .

در موازات همین مسیر حداقل دو مسجد از قدیمی ترین مساجد جامع دیگر هم است که یکی به اهل تسنن تعلق دارد و دیگری اولین مسجد اهل تشیع در چابهار است اما هیچکس معترض تفریح و قدم زدن شهروندان و خانواده ها در آن محل نبوده است و کسی خواستار دریای انحصاری و یا دور داشتن مردم از ساحل مجاور آن نبوده اند . امااین رئیس گویا بیش از متولیان مسجد دل واپس است . هر چند این روزها دل واپسان چنان گرفتار تفکر انحصاری شده اند که مسجد هم دستاآویز طمع انحصار گرایانه آنها بدل می شود .

شهر چابهار تمامی هویت و عمدتا معیشت و جذابیتش، از برکت دریا است ولی دریا چنان در انحصار ادارات مختلف و حیاط خلوت آنها قرار گرفته که شهروندان شهر از داشتن یک موقعیت زیبای دریا و ساحل شنی آن محروم شده اند . این اقدام شهرداری یکی از شایسته ترین کارهای قابل قدر آنها بشمار می رود که برای برخورداری شهر از زبیایی های طبیعی لازم بود که صورت بگیرد . باید به شهردار و سایر مسئولینی که باعث و بانی این کار نیک بوده اند دست مریزاد گفت . زیرا به حقوق عمومی بیش از مصلحت های انحصار گرایانه و عافیت طلبانه اهمیت داده و برای دسترسی عمومی به ساحل دشواری مقاومت و مزاحمت کسانی چون این استاد دانشگاه متحمل شدند . امیدواریم با ساخت این جاده ساحلی ، ظرفیت های طبیعی و گردش گری این شهر مجددا احیا شده و مورد استفاده و بهره برداری همه شهروندان و گردشگران شهری قرار گیرد .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*