وضعیت نابسامان ثبت احوال شهرستان راسک

رسانک/ ثبت احوال شهرستان راسک در اقدامی عجیب و برای چندمین بار سند سجلی افراد زنده را فوت ثبت میکند.

یک منبع آگاه در این باره گفت: “موارد زیادی وجود دارد که ثبت احوال سرباز (راسک) در سال‌های اخیر اقدام به ثبت” فوت” سجل افرادی کرده که در قید حیات هستند.”

این منبع افزود: “برای نمونه آقای احمد بیجاد فرزند فقیرمحمد از شھر پیشن بازنشستہ شرکت سد سابیر ب مدت تقریبا سه چھار سالی است که سند سجلی اش از طرف ادارہ ثبت احوال سرباز و راسک فوت شدہ این در حالی ھستش که آقای بیجاد در قید حیات ھستند. “

وی اضافه کرد :” در این سالھا احمد بیجاد با توجہ ب کھولت سنی و وضعیت بد مالی چندین و چندین بار پیگیر این مشکل بوده و همچنان هستند. وی با وجود مراجعه به شھرستان راسک و سرباز و ادارات مختلف و حتی مرکز استان ھنوز هم مشکلش رفع نشده است.”

گفتنی است که از زمانی که سند سجلی ایشان فوت شدہ از ھمه خدمات از جمله مستمری تامین اجتماعی ، یارانه و حتی دفترچه بیمہ درمانی محروم گشته است.

این منبع اضافه کرد:” از وقتی که فردی بنام آقای دھقانی مدیر ثبت احوال شھر راسک شده مردم منطقه به شدت از مدیریت ایشان شکایت داشته و گله مند ھستند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*